Pilotmodellen - Verksamhetssystem

 

Kvalitet och miljö i fokus.

 CO-Pilot har upprättat ett processbaserat verksamhetssystem för kvalitet och miljö. Huvudansvaret ligger på vår ledningsgrupp, men alla och envar ska ta sitt personliga ansvar för att aktivt medverka i miljö- och kvalitetsarbetet.

 

Utmärkande för vårt verksamhetssystem:

• Består av ett antal samverkande och varandra beroende delar/processer.

• Resultatet beror på hur effektivt de olika delarna samverkar.

 

 

Pilotmodellen - Miljösystem

 

Miljöpolicy

Miljön är en viktig del i CO-Pilots vardag och för verksamheten har upprättats ett miljöledningssystem enligt kraven i ISO 14001:2004. I allt vi gör finns en miljö- och energiaspekt. Ständigt följer vi den aktuella forskningen för att kunna vara tidigt ute och applicera den på verkligheten. Vi väljer material och byggmetoder med tanke på att vårt bygge ska fungera bra även i morgon. Lång livslängd, förnybara energikällor och återvinning är nyckelord.

 

Externt (uppdrag)

 

• Att vara verksam för att grundkrav, lagar och myndighetskrav uppfylls.

• Att ta hänsyn till beställarens miljökrav, policy och miljömål under uppdraget.

• Att från miljösynpunkt bistå kund med råd om olika tekniska lösningar.

• Att engaera leverantörer att medverka och själva utvecklas i byggprojektens miljöarbeten.

Internt (Den egna verksamheten)

• Tjänsteresor genomförs på det minst miljöpåverkande sättet, där det är tekniskt och ekonomiskt möjligt.

• Öka andelen miljöklassade tjänstebilar.

• Källsortera kontorsmaterial.

• Investera i miljöklassade kontorsmaterial där jämförbara alternativ finns.

 

Miljömål

 

CO-Pilots övergripande miljömål är att företagsverksamheten associeras med ett aktivt miljöarbete.

 

Externt (Uppdrag)

 

• Utbildningstillfällen genomförs under året i syfte att fördjupa medarbetarnas kunskaper om byggteknik och materialval.

• Införskaffa kompetens för att genomföra uppdrag med hjälp av miljödatabaser över byggvaror (tex Sunda Hus)

 

Internt (Den egna verksamheten)

 

• Leverantörsförteckning upprättas med beaktande av leverantörers miljöarbete.

• Handlingsprogram för miljö sammanställs för varje nytt verksamhetsår.

 

 

Kvalitetssystem

 

Vårt kvalitetssystem för genomförandet av uppdrag bygger på vår projektplan med väl utvecklade rutiner som leder till uppsatta mål.

 

Projektplanen skall vara ”målstyrd” där konkretisering av projektets innehåll, tidsåtgång och resursbehov ska anges. Projektplanen beskriver processen från projektledning till överlämnande. Hanteringen av projektets ekonomi redovisas i separat rutinbeskrivning för rapportering av ekonomi till beställare.

 

Projektplanen är specifik för varje nytt påbörjat projekt och kapitelindelningen följer CO-Pilots verksamhetssystem.

 

Kvalitetspolicy

 

• Vår verksamhet ska genomföras med marknadens mest motiverade medarbetare.

• Våra tjänster ska tillhandahållas enlit utlovad budget, tidplan och utförande.

• Våra tjänster mot kund sker enligt lagrum och myndighetskrav.

• Vi skapar mervärde för våra beställare och deras kunder genom lyhördhet, och arbete med ständiga förbättringar av

  våra metoder och verktyg.

 

Kvalitetsmål

 

• CO-Pilots kvalitetsmål är att uppfylla våra kunders förväntningar till högsta kvalitetsnivå, och vara marknadens mest eftertraktade projektledningsföretag för kunder och leverantörer.

• Definition av CO-Pilots kvalitetsnivå: Högsta kvalitetsnivå för våra tjänster uttrycks genom att byggprojekten levereras till 100% mot utlovad tidplan, budget och utförande.

Bolag i Friside Group

Följ CO-Pilot Bygg- och Projektledning

CO-Pilot    |    Sveavägen 159    |    113 46 Stockholm    |    info@co-pilot.se    |   08-29 69 90

Copyright © CO-Pilot. Alla rättigheter reserverade. Produktion: IN VISION

Följ CO-Pilot Bygg- och Projektledning

CO-Pilot

 Sveavägen 159

113 46 Stockholm

 info@co-pilot.se

08-29 69 90

Copyright © CO-Pilot. Alla rättigheter reserverade. Produktion: IN VISION